Prosedyre og tvisteløsning

Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co har regelmessig prosedyreoppdrag for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. Flere av firmaets advokater påtar seg også voldgiftsoppdrag, både som dommer og prosessfullmektig. Flere av firmaets advokater har også erfaring fra dømmende virksomhet, både fra de alminnelige domstoler og skifteretten. Videre arbeider vi med alternative tvisteløsningsmetoder som forhandlinger og rettsmekling.

Selv om det oppstår en tvist som ikke lar seg løse ved megling / alternativ tvisteløsning, er det imidlertid ikke sagt at klienten er best tjent med å føre saken for de ordinære domstoler. Vi bistår med utarbeidelse av klageskriv til ulike administrative klageorganer - herunder Sivilombudsmannen, forsikringsskadenemnda, forbrukertvistutvalget, pasientskadenemnda mv. - og vurderer fortløpende hvilke tvisteløsningsalternativ som best vil dekke klientens behov ut fra en samlet vurdering av prosessrisiko, økonomi mv.

Prosedyreoppdrag varierer i omfang og kompleksitet, og berører de fleste fagområder, herunder, fast eiendoms rettsforhold, entreprise, arbeidsrett, arv- og familierett, erstatningsrett, saker vedrørende påstått økonomisk kriminalitet mv.

Vår prosedyreerfaring gjør oss bedre i stand til å forutse hvor det kan oppstå tvister og hvorledes man ved forebyggende grep kan unngå at tvister oppstår. Ved å gi råd før det oppstår tvist, kan vi i en rekke tilfeller redusere mulighetene for at tvist oppstår. Regelmessig er det bedre å engasjere advokat før det er oppstått tvist enn etterpå.