Oppdragsvilkår//

HONORAR

Salærberegningen skjer med utgangspunkt i en avtalt timesats og medgått tid i hver enkelt sak. Timesatsen vil variere avhengig av om klienten er næringsdrivende eller privatperson. I tillegg vil timesatsen variere på bakgrunn av sakens kompleksitet og vår spisskompetanse innen det enkelte fagfeltet. Den konkret avtalte timesatsen for hver enkelt klient vil fremkomme av oppdragsbekreftelsen vi gir. Det endelige salær fastsettes etter en helhetsvurdering av oppdraget.

Vi gjør oppmerksom på at timepriser oppgis pr. tidspunkt for oppdragets inngåelse, og at timeprisene normalt vil bli justert hvert år, med mindre det er avtalt at prisregulering ikke skal skje.

Advokattjenester er fra og med 1. januar 2005 pålagt merverdiavgift med 25 %. Dette gjelder både salær og eventuelle utlegg og omkostninger i sakens anledning.

Våre veiledende priser eksklusiv 25% merverdiavgift er pr i dag følgende:

Virksomheter og organisasjoner:
Fra NOK 1 800 til NOK 3 500 pr. time eks mva, NOK 2 250 til NOK 4 375 inkl mva pr. time.

Privatpersoner:
Fra NOK 1 600 til NOK 3 100 pr. time eks mva, NOK 2 000 til NOK 3 875 inkl mva pr. time.

I tillegg til salæret må klientene også dekke konkrete utlegg, gebyr og omkostninger, herunder gebyr til domstolene. Viderefakturering av utlegg vil kunne medføre merverdiavgift på utlegget.

I saker der våre klienter har rett til fri rettshjelp, vil statens satser for rettshjelp følges. Den offentlige salærsats er pr. 1. januar 2016 NOK 995 eks mva.

Dersom det er gitt et estimat for salæret i oppdragsbekreftelsen, er dette ikke bindende i forhold til salærfastsettelsen. Det gjøres også oppmerksom på at oppdraget, og dermed også kostnadsrammen, kan endres vesentlig underveis.

Oppdragsgiver faktureres normalt hver måned.